Yi Rituals - numinizr

Yi Bimo performing egg divination

BimoChinaYipeopleSichuanLiangshanButhuo