Yi Rituals - numinizr

Yi fortune teller divining an egg

bimoyiSichuanChinaminorityLiangshan